Tuesday, March 1, 2011

Vlada Roslyakova by David Mushegain


via Fashion Gone Rouge